Latin & latinska citat    "Ad rem!" – Till saken!

Latin & latinska citat    "A priori" – På förhand.

Latin & latinska citat    "Ad extremum" – Till slut.

Latin & latinska citat    "A dato" – Från denna dag.

Latin & latinska citat    "Ad libitum" – Efter behag.

Latin & latinska citat    "Aqua vitae" – Livets vatten.

Latin & latinska citat    "Ad acta" – Till handlingarna.

Latin & latinska citat    "Ad infinitum" – Till evigheten.

Latin & latinska citat    "Ad infinitum" – I det oändliga.

Latin & latinska citat    "Ars amandi" – Konsten att älska.

Latin & latinska citat    "Ad valorem" – Enligt dess värde.

Latin & latinska citat    "Ad undas" – I böljorna (förlorat).

Latin & latinska citat    "Aeternum vale" – Farväl för alltid.

Latin & latinska citat    "Approbatur" – Godkännes (Betyg B)

Latin & latinska citat    "Ab igne ignem" – Av eld kommer eld.

Latin & latinska citat    "Alea iacta est" – Tärningen är kastad.

Latin & latinska citat    "Arte et marte" – Genom konst och krig. kriget

Latin & latinska citat    "Actl labores jucundi" – Ljuv är mödans lön.

Latin & latinska citat    "Ad utrumque paratus" – Beredd på bådadera.

Latin & latinska citat    "Amor vincit omnia" – Kärleken övervinner allt.

Latin & latinska citat    "Anno Domini" ( A. D.) – I Herrens år (= år e. Kr.).

Latin & latinska citat    "Alumnus, Alumna" – Avlägga akademisk examen.

Latin & latinska citat    "Ad augusta per angusta" – Till triumf genom trångmål.

Latin & latinska citat    "Ave crux spes unica" – Var hälsat, kors, mitt enda hopp.

Latin & latinska citat    "Auri sacra fames!" – Den förbannande törsten efter guld.

Latin & latinska citat    "Abusus non tollit usum" – Missbruket upphäver inte det rätta bruket.

Latin & latinska citat    "Amantes amentes" – Älskande från sina sinnen (Vansinnigt förälskade).

Latin & latinska citat    "Aliquando et insanire iucundum est" – Ibland är det skönt att få vara galen.

Latin & latinska citat    "Amantes sunt amentes" – Älskande (Förälskade människor) är galna (Vansinniga).

Latin & latinska citat    "Adversae res admonent religionem" – Motgångar drar uppmärksamheten till religionen.

Latin & latinska citat    "Audacem fortuna iuvat. Audentes fortuna iuvat" – Ödet hjälper de djärva. Lyckan står dem djärvom bi.

Latin & latinska citat    "Adversus solem ne loquitor" – Tala inte mot solen. (Slösa inte tid på att argumentera emot det uppenbara).

Latin & latinska citat    "An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur" – Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs.

Latin & latinska citat    "Aliena vitia oculis videmus, nostra (vitia) in tergo (habemus)" – Vi ser felet i andras ögon, vi har våra egna fel på ryggen.

Latin & latinska citat    "Adhuc neminem cognovi poetam qui sibi non optimus videretur" – Ännu har jag inte lärt känna någon poet som inte ansett sig själv som den främste.

Latin & latinska citat    "At ingenium ingens inculto latent hoc sub corpore" – Men en väldig begåvning döljer sig i denna ovårdade kropp.

Latin & latinska citat    "Amare et sapere vix deo conceditor" – Även en Gud har svårt att älska och vara klok samtidigt.

Latin & latinska citat    "Abiit, excessit, evasit, erupit" – Han har farit, försvunnit, undkommit, störtat iväg.

Latin & latinska citat    "Ave Caesar, morituri te salutant" – Hell dig, Caesar, de som skall dö hälsar dig.

Latin & latinska citat    "Amicus certus in re incerta cernitur" – I nöden prövas vännen.

Latin & latinska citat    "Audiatur et altera pars" – Man må höra även andra parten.

Latin & latinska citat    "Aut Caesar aut nihil" – Antingen Caesar eller ingenting.

Latin & latinska citat    "Auri sacra fames" – Den förbannade hungern efter guld.

Latin & latinska citat    "Asinus asinum fricat" – Den ena åsnan kliar den andre.

Latin & latinska citat    "Ars longa, vita brevis" – Konsten består, livet förgår.

Latin & latinska citat    "Acti labores jucundi" – Utfört arbete är behagligt.

Latin & latinska citat    "Actu tetigisti" – Du har slagit huvudet på spiken.

Latin & latinska citat    "Arbiter elegantiarum" – Arbiter elegantiarum.

Latin & latinska citat    "Aurea mediocritas" – Den gyllene medelvägen.

Latin & latinska citat    "Ars artis gratia" – Konst för konstens skull.

Latin & latinska citat    "Annuit coeptis" – Han nickar instämmande.

Latin & latinska citat    "Ab ovo" – Från ägget (från första början).

Latin & latinska citat    "Advocatus Diaboli" – Djävulens advokat.

Latin & latinska citat    "Arte et Marte" – Genom fred och krig. kriget

Latin & latinska citat    "Anguis in herba" – En orm i gräset..

Latin & latinska citat    "Ad omnia paratus" – Beredd till allt.

Latin & latinska citat    "Ars amandi" – Konsten att älska.

Latin & latinska citat    " Amicus curiae" – Vän av hovet.

Latin & latinska citat    " "Alma mater" – Hulda moder.

Latin & latinska citat    "Ave Maria" – Hell dig, Maria.

Latin & latinska citat    "Agnus Dei" – Guds lamm.

Latin & latinska citat    "Ante bellum" – Före kriget. krig

Latin & latinska citat    "Alibi." – På annat ställe.

Latin & latinska citat    "Alter ego" – 2:a jaget.

Latin & latinska citat    "Bene meritus" – Väl förtjänt.

Latin & latinska citat    "Beati possidentes" – De lyckliga besittande.

Latin & latinska citat    "Beati pauperes spiritu" – Saliga äro de i anden fattiga.

Latin & latinska citat    "Bene qui latuit bebe vixit" – Den som väl dolt sig har levat väl.

Latin & latinska citat    "Beatus ille qui procul negotiis" – Lycklig den som fjärran från det offentliga livet.

Latin & latinska citat    "Brevis esse laboro, obscurus fio" – Jag försöker vara kortfattad, och blir obegriplig.

Latin & latinska citat    "Bonum vinum laetificat cor hominis" – Gott vin gläder människans hjärta.

Latin & latinska citat    "Bis dat, qui cito dat" – Den ger två gånger som ger fort.

Latin & latinska citat    "Bellum omnium contra omnes" – Allas krig mot alla. kriget

Latin & latinska citat    "Bellum se ipsum alet" – Kriget föder sig självt. krig

Latin & latinska citat    "Bona officia" – Goda tjänster.

Latin & latinska citat    "Bona fide" – I god tro.

Latin & latinska citat    "Casus belli" – Krigsorsak.

Latin & latinska citat    "Carpe diem" – Fånga dagen.

Latin & latinska citat    "Camera obscura " – Mörkt rum.

Latin & latinska citat    "Cui bono?" – Till vems fördel?.

Latin & latinska citat    "Cordis gravitas" – Sinnets allvar.

Latin & latinska citat    "Cum grano salis" – Med en nypa salt.

Latin & latinska citat    "Cum laude" – Med beröm godkänt (AB).

Latin & latinska citat    "Caput familiae" – Familjens överhuvud.

Latin & latinska citat    "Corpus delecti" – Lik (Den dödes kropp).

Latin & latinska citat    "Caveat emptor" – Köparen må ta sig i akt.

Latin & latinska citat    "Circulus Vitiosus" – Felaktig (ond) cirkel.

Latin & latinska citat    "Credit. (Debet)." – Han tror. (Han är skyldig.).

Latin & latinska citat    "Cogito ergo sum " – Jag tänker alltså finns jag.

Latin & latinska citat    "Canis meus id comedit" – Min hund åt upp det.

Latin & latinska citat    "Citius, altus, fortius" – Snabbare, högre, starkare.

Latin & latinska citat    "Civis Romanus sum" – Jag är romersk medborgare.

Latin & latinska citat    "Ceteris paribus" – Under för övrigt lika förhållanden.

Latin & latinska citat    "Consuetudinis magna vis est" – Vanans makt är stor.

Latin & latinska citat    "Apparet id etiam caeco" – Till och med en blind ser det.

Latin & latinska citat    "Cibi condimentum fames" – Hungern är den bästa kryddan.

Latin & latinska citat    "Cum deo et victuribus armis" – Med gud och segerrika vapen.

Latin & latinska citat    "Commune bonum" – Gemensamt gott, gemensam tillhörighet.

Latin & latinska citat    "Claris maiorum exemplis" – Efter förfädernas lysande exempel.

Latin & latinska citat    "Carpe diem, quam minimum credula postero" – Fånga dagen betänk ej morgondagen.

Latin & latinska citat    "Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crescit" – Kärleken till pengar växer lika mycket som förmögenheten.

Latin & latinska citat    "Cave ne ante ullas catapultas ambules" – I ditt ställe, skulle jag inte gå framför några katapulter.

Latin & latinska citat    "Cave quid dicis, quando, et cui" – Betänk vad du säger, när och till vem.

Latin & latinska citat    "Corpus delicti" – Brottets kropp, det föremål varmed brottet utförts.

Latin & latinska citat    "Consuetudo quasi altera natura – Vanan är såsom en andra natur.

Latin & latinska citat    "Condemnant qui non intelligent" – De fördömer, som ej förstår.

Latin & latinska citat    "Cum propris suis alis volat" – Han flyger på sina egna vingar.

Latin & latinska citat    "Sine ira studio" – Utan vrede eller förkärlek; opartiskt.

Latin & latinska citat    "Credo quia absurdum" – Jag tror emedan det är orimligt.

Latin & latinska citat    "Credo ut intelligam" – Jag tror för att jag ska förstå.

Latin & latinska citat    "Credo in unum Deum" – Jag tror endast på en Gud.

Latin & latinska citat    "Citius, alius, fortius" – Snabbare, högre, starkare.

Latin & latinska citat    "Sit tibe terra levis" – Må jorden vila lätt på dig.

Latin & latinska citat    "Contradictio in adiecto" – Motsägelse i det lilla.

Latin & latinska citat    "Conditio sine qua non" – Oeftergivligt villkor.

Latin & latinska citat    "Crimen laesae maiesatis" – Majestätsbrott.

Latin & latinska citat    "Curriculum vitae" – Levnadsbeskrivning.

Latin & latinska citat    "Consummatum est" – Det är fullbordat.

Latin & latinska citat    "Custos morum" – Sedernas väktare.

Latin & latinska citat    "Credite posteri" – Tro det, eftervärld!

Latin & latinska citat    "Cave canem" – Varning för hunden.

Latin & latinska citat    "Data" – Det som är givet.

Latin & latinska citat    "Dies irae" – Guds vrede.

Latin & latinska citat    "Dei gratia" – Med Guds nåd.

Latin & latinska citat    "Dii minores" – De lägre gudarna.

Latin & latinska citat    "Divide et impera! – Söndra och härska.

Latin & latinska citat    "De facto. De iure" – Faktiskt. Enligt lagen.

Latin & latinska citat    "Do ut des " – Jag ger för att du skall ge.

Latin & latinska citat    "Cura posterior" – Ett senare bekymmer.

Latin & latinska citat    "Dominus Vobiscum" – Herren vare med eder.

Latin & latinska citat    "Dubito hoc facere" – Jag tvekar att göra detta.

Latin & latinska citat    "Dum tacent clamant" – Medan de tiger ropar de.

Latin & latinska citat    "Dira necessitas" – Den grymma nödvändigheten.

Latin & latinska citat    "Deus ex machina" – En gud från teatermaskinen.

Latin & latinska citat    "De omnibus dubitandum est" – Man bör tvivla på allt.

Latin & latinska citat    "Dura lex sed lex" – Lagen är sträng, men det är lagen.

Latin & latinska citat    "Dubium sapientiae initium" – Tvivlet är vishetens början.

Latin & latinska citat    "De mortuis nil nisi bene" – Om de döda inget annat än gott.

Latin & latinska citat    "Docendo discimus " – Genom att lära andra lär vi oss själva.

Latin & latinska citat    "Dum spiro, spero" – Så länge jag (andas=) lever, hoppas jag.

Latin & latinska citat    "De omnibus rebus et nonnullis aliis" – Om allting och lite till.

Latin & latinska citat    "Dixi et salvavi animam meam" – Jag har talat och räddat min själ.

Latin & latinska citat    "Deus ex machina" – En gud från scenmaskineriet (oväntad hjälp).

Latin & latinska citat    "Eventus stultorum magister est" – Följden är de enfaldigas lärare.

Latin & latinska citat    "Difficile est satiram non scribere" – Det är svårt att icke skriva en satir.

Latin & latinska citat    "De profundis clamavi ad te, Domini" – Från djupan ropar jag till Dig, Herre.

Latin & latinska citat    "De gustibus non est disputandum" – Om smaker bör man inte diskutera.

Latin & latinska citat    "Da mi basia mille, deinde centum!" – Ge mig tusen kyssar, därefter hundra!

Latin & latinska citat    "Ducunt volentem fata nolentem trahunt" – Ödet leder den villige och släpar den ovillige.

Latin & latinska citat    "Dulce et decorum est pro patria mori" – Det är ljuvt och ärofullt att dö för fäderneslandet.

Latin & latinska citat    "Donec eris felix, multos numerabis amicos" – När du är framgångsrik, vill många vara din vän.

Latin & latinska citat    "Dulce bellum inexpertis" – Kriget är fullt av behag för den som inte varit med om det. krig

Latin & latinska citat    "Dixi et salvavi animam meam" – Jag har talat och räddat min själ (mitt samvete).

Latin & latinska citat    "Dimidium facti qui cepit habet" – Den har hälften gjord som har gjort början.

Latin & latinska citat    "Da mi basia mille, deinde centum" – Ge mig tusen kyssar, därefter hundra.

Latin & latinska citat    "Deficiente pecunia deficit omni"a – När pengarna är slut är allt slut.

Latin & latinska citat    "Deo gloria! Deo soli gloria" – Ära (vare) Gud! Ära (vare) Gud allena.

Latin & latinska citat    "Diem perdidi" – Jag har förlorat en dag. (Ännu en dag förslösad).

Latin & latinska citat    "De mortuis nisi bonum" – Säg endast goda saker om de döda.

Latin & latinska citat    "Dies diem docet" – Den ena dagen är den andras lärare.

Latin & latinska citat    "Dum spiro, spero" – Så länge jag lever, hoppas jag.

Latin & latinska citat    "Dat sensus honores" – Pengar ger anseende.

Latin & latinska citat    "Deus dat cui vult" – Gud ger åt vem han vill.

Latin & latinska citat    "Dona nobis pacem" – Giv oss frid.

Latin & latinska citat    "De nihilo nihil" – Av intet blir intet.

Latin & latinska citat    "Dictum factum" – Sagt och gjort.

Latin & latinska citat    "Ergo" – Därför.

Latin & latinska citat    "Et alia" – Och andra.

Latin & latinska citat    "Ex libris" – Ur boksamlingen.

Latin & latinska citat    "Et tu, Brute!" – Även du, Brutus!
"Ex officio" – Å tjänstens vägnar.

Latin & latinska citat    "Esse non videri" – Vara, inte synas.

Latin & latinska citat    "E Pluribus Unum" – En av många.

Latin & latinska citat    "Ergo bibamus" – Låt oss alltså dricka.

Latin & latinska citat    "Ex nihilo nihil fit" – Av inget kommer inget.

Latin & latinska citat    "Errare humanum est" – Att fela är mänskligt.

Latin & latinska citat    "Epistula non erubescit" – Ett brev kan inte rodna..

Latin & latinska citat    "Ex ungue leonem" – På klon känner man lejonet.

Latin & latinska citat    "Emeritus" – Pensionerad. (Avgången, tillbakadragen).

Latin & latinska citat    "Errare humanum est, ignoscere divinum" – Att fela är mänskligt, att förlåta gudomligt.

Latin & latinska citat    "Esse oportet, ut vivas, non vivere ut edas" – Man bör äta för att leva, inte leva för att äta.

Latin & latinska citat    "Et semel emissum volat irrevocabile verbum" – En gång lössläppt ord flyger bort och kan ej kallas åter.

Latin & latinska citat    "Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor" – Må en gång en hämnare uppstå ur mina ben.

Latin & latinska citat    "Ex oriente lux, ex occidente lex" – Från öster ljuset (kulturen), från väster lagen.

Latin & latinska citat    "Extra ecclesiam nulla salus" – Utanför kyrkan ingen frälsning.

Latin & latinska citat    "Editio princeps" – Första utgåvan (Första versionen).

Latin & latinska citat    "Ex tempore" – Efter tiden; efter omständigheterna.

Latin & latinska citat    "Ex professo" – Som fackman, som sakkunnig.

Latin & latinska citat    "Et in Arcadia ego" – Även jag har varit i Arkadien.

Latin & latinska citat    "Esse quam videri" – Att vara hellre än att synas.

Latin & latinska citat    "Eloquentia corporis" – Kroppens vältalighet.

Latin & latinska citat    "Ecclesia militans" – Den stridande kyrkan.

Latin & latinska citat    "Examen rigorosum" – Ett strängt förhör
"Esse non videri" – Vara, inte synas.

Latin & latinska citat    "E pluribus unum" – Av flera blir ett.

Latin & latinska citat    "Et consortes" – Och kamrater.

Latin & latinska citat    "Excelsior" – Högre, mot höjden.

Latin & latinska citat    "E pluribus unum" – Av flera ett.

Latin & latinska citat    "Ex cathedra" – Från lärostolen.

Latin & latinska citat    "Ex inferis" – Rädda dig själv från helvetet.

Latin & latinska citat    "Eureka" – Jag har funnit det.

Latin & latinska citat    "Ecce homo" – Se människan.

Latin & latinska citat    "Eo ipso" – Just därigenom.

Latin & latinska citat    "Ex animo" – Från hjärtat.

Latin & latinska citat    "Fiat lux" – Varde ljus.

Latin & latinska citat    "Fiat voluntas tua" – Ske din vilja.

Latin & latinska citat    "Festina lente" – Skynda långsamt.

Latin & latinska citat    "Facit indignatio versum" – Harmen gör versen.

Latin & latinska citat    "Fortes fortuna adiuvat" – Lyckan står den djärve bi.

Latin & latinska citat    "Fuit facta et consummata" – Skedde och fullbordades.

Latin & latinska citat    "Fabula acta est, plaudite!" – Skådespelet är slut, applådera!

Latin & latinska citat    "Fluctuat nec mergitur" – Det vräks av vågen, men sjunker inte.

Latin & latinska citat    "Faber est suae quisque fortunate" – Envar är sin egen lyckas smed.

Latin & latinska citat    "Fiat iustitia pereat mundus" – Må rättvisan ha sin gång även om världen går under.

Latin & latinska citat    "Felix qui potuit rerum cognoscere tempus" – Lycklig är han som förstår händelsers orsaker.

Latin & latinska citat    "Feci guod potui, faciant meliora potentes" – Jag har gjort vad jag kunnat, må nu de, som kan, göra bättre.

Latin & latinska citat    "Flutuat nec mergitur" – Hon (skeppet) kränger men går inte i kvav.

Latin & latinska citat    "Fortiter in re, suaviter in modo" – Kraftig i sak, mild i sättet.

Latin & latinska citat    "Felix qui nihil debet" – Lycklig är den som är utan skuld.

Latin & latinska citat    "Fugit irreparable tempus" – Den oersättliga tiden flyr.

Latin & latinska citat    "Fama crescit eundo" – Ryktet växer medan det går.

Latin & latinska citat    "Finis malorum" – Slut på eländet.

Latin & latinska citat    "Favete linguis" – Vakta din tunga.

Latin & latinska citat    "Gaudeamus igitur!" – Låt oss alltså glädjas.

Latin & latinska citat    "Gutta cavat lapidem" – Droppen urholkar stenen.

Latin & latinska citat    "Gloriantur et laetantur" – De känner stolthet och glädje.

Latin & latinska citat    "Gloriam qui spreverit veram habebit" – Den som försmår äran ska vinna verklig ära.

Latin & latinska citat    "Gutta cavat lapidem, non vi seds aepe cadendo" – Droppen urholkar stenen, icke genom sin kraft utan genom att ofta falla.

Latin & latinska citat    "Gaudeamus igitur, iuvenes du sumus" – Låt oss alltså glädjas, medan vi är unga.

Latin & latinska citat    "Graeca sunt; non leguntur" – Det är grekiska; läses inte.

Latin & latinska citat    "Genus irritabile vatum" – Skaldernas retliga släkte.

Latin & latinska citat    "Gloria in excelsis Deo" – Ära vare Gud i höjden.

Latin & latinska citat    "Grammatici certant" – Därom tvista de lärde.

Latin & latinska citat    "Hic iacet " – Här vilar.

Latin & latinska citat    "Hinc et inde" – På ömse sidor.

Latin & latinska citat    "Habeas corpus" – Du har en kropp.

Latin & latinska citat    "Honoris causa" – För hederns skull.

Latin & latinska citat    "Hoc est corpus" – Detta är min lekamen.

Latin & latinska citat    "Hodie mihi, cras tibi" – Idag mig, imorgon dig.

Latin & latinska citat    "Humanitas" – Den mänskloiga naturen (Mänsklighet).

Latin & latinska citat    "Homo homine lupus – Människan är mot människan en varg.

Latin & latinska citat    "Homines dum docent discunt" – Människan lär sig även när hon lär ut.

Latin & latinska citat    "Honesta mors turpi vita potior" – En ärofull död är bättre än ett vanärat liv.

Latin & latinska citat    "Horas non numero nisi serenas" – Jag räknar de lyckliuga timmarna blott.

Latin & latinska citat    "Horas non numero nisi serenas" – Timmarna räknar jag inte utom de klara.

Latin & latinska citat    "Homo sum humani nil a me alienum puta" – Jag är människa intet mänskligt är mig främmande.

Latin & latinska citat    "Horas non numero nisi serenas" – Timmarna räknar jag inte förutom de klara.

Latin & latinska citat    "Hinc illae lacrimae" – Härav dessa tårar; här är den verkliga anledningen.

Latin & latinska citat    "Hominis mens discendo aliutur" – Lärdom är själens föda.

Latin & latinska citat    "Haec satis sunt dicta nobis" – Jag har sagt nog om detta.

Latin & latinska citat    "Hinc robur et securitas" – Härav styrka och trygghet.

Latin & latinska citat    "Historia magistra vitae" – Historien lär oss om livet.

Latin & latinska citat    "Habent sua fata libelli" – Böcker har sina öden.

Latin & latinska citat    "Hoc verbum" – Denna händelse som har skett.

Latin & latinska citat    "Hodie mihi, cras tibi" – Idag mig, imorgon dig.

Latin & latinska citat    "Habent sua fata libelli" – Böcker har sitt öde.

Latin & latinska citat    "Horror vacui" – Skräck för tomrummet.

Latin & latinska citat    "Horrible dicto" – Förskräckligt att säga.

Latin & latinska citat    "Habemus papam" – Vi har en påve.

Latin & latinska citat    "Hic Oculis" – Med dessa ögon.

Latin & latinska citat    "Hic iacet" – Här vilar.

Latin & latinska citat    "In vitrum" – I glas.

Latin & latinska citat    "In effigie" – I avbild.

Latin & latinska citat    "In spe" – I förhoppning.

Latin & latinska citat    "Ibid" – På samma plats.

Latin & latinska citat    "In memoriam" – Till minne.

Latin & latinska citat    "In absentia" – I avsaknad av.

Latin & latinska citat    "In medias res" – Rakt på sak.

Latin & latinska citat    "Ille faciet" – Han skall göra det.

Latin & latinska citat    "In tyrannos!" – Upp mot tyrannerna!

Latin & latinska citat    "Ite, missa est" – Gå, mässan är slut.

Latin & latinska citat    "In Arduis fidelis" – Trogen i motgång.

Latin & latinska citat    "Ista quidem vis est!" – Det där är ju våld!

Latin & latinska citat    "Inter pocula" – Bland bägarna; vid glaset.

Latin & latinska citat    "In hac lacrimarum valle" – I denna tåredal.

Latin & latinska citat    "Ibidem" – "På samma ställe; på samma sida.

Latin & latinska citat    "In cauda venenum" – I stjärten (sitter) giftet.

Latin & latinska citat    "Inter arma caritas" – Under krig barmhärtighet. kriget

Latin & latinska citat    "Ignorabimus" – Vi kommer aldrig at få veta det.

Latin & latinska citat    "Iurare in verba magistri" – Svära på mästarens ord.

Latin & latinska citat    "Inter arma silent leges" – Under krig tiger lagarna. kriget

Latin & latinska citat    "Invita Minerva" – Då Minerva är ovillig; utan inspiration.

Latin & latinska citat    "Ignoti nulla cupido" – Det okända väcker inget begär.

Latin & latinska citat    "In medias consistit virtus" – Dygden ställer sig i mitten.

Latin & latinska citat    "Ipsa scientia potestas est" – Själva kunskapen är makt.

Latin & latinska citat    "In uno oculorum tuarum" – Med en enda av dina blickar.

Latin & latinska citat    "Insigniore cum laude" – Med utmärkt beröm godkänt (a).

Latin & latinska citat    "In dubio non est agendum" – I tvivelaktiga fall bör man inte handla.

Latin & latinska citat    "In verba magistri lurare" – Svära på lärarens ord; kritiklöst godta.

Latin & latinska citat    "Integer vitae scelerisque purus" – Oförvitlig i sitt liv och fri från brott.

Latin & latinska citat    "Illis, quorum meruere labores" – Åt dem, vilkas mödor har förtjänat det.

Latin & latinska citat    "Initum sapientiae timor domini" – Herrens fruktan är vishetens begynnelse.

Latin & latinska citat    "Interdum dormitat bonus Homerus" – Stundom slumrar den gode Homerus.

Latin & latinska citat    "Incidit in Scyllam, qui vult vitare" – Charybdim Den som vill undvika Charybdis råkar ut för Scylla.

Latin & latinska citat    "Ingenium res adversae nudare solent, celare secundae" – Motgången brukar avslöja begåvning, framgångar dölja den.

Latin & latinska citat    "Inventas vitam iuvat excolussie per artes" – Låt oss förädla livet med vetenskapen och konsten.

Latin & latinska citat    "Index librorum prohibitorum" – Förteckning över förbjudna böcker.

Latin & latinska citat    "Innocue vivito, numen adest" – Lev ostraffligt, Gud är närvarande.

Latin & latinska citat    "In nihilum nil posse reverti" – Ingenting kan återgå till intet.

Latin & latinska citat    "In hoc signo vinces" – I detta tecken skall du segra.

Latin & latinska citat    "In flagrante delicto" – Tagen på bar gärning.

Latin & latinska citat    "In vino veritas" – I vinet sanningen. vin sanning alkohol sprit

Latin & latinska citat    "In absurdum" – Till det orimliga.

Latin & latinska citat    "In fidem" – Till bekräftelse.

Latin & latinska citat    "Imprimatur" – Må tryckas.

Latin & latinska citat    " In nuce" – I ett nötskal

Latin & latinska citat    " "In toto" – I sin helhet.

Latin & latinska citat    "Liberum veto" – Ett fritt veto.

Latin & latinska citat    "Labra lege" – Läs mina läppar.

Latin & latinska citat    "Liber studiosus" – En fri student.

Latin & latinska citat    "Lege atque lacrima" – Läs och gråt.

Latin & latinska citat    "Litteram et cantum" – Text och musik.

Latin & latinska citat    "Laudatur" – Må berömmas; berömlig (A).

Latin & latinska citat    "Lapsus calami. Lapsus linguae" – Skrivfel.

Latin & latinska citat    "Laterna Magica" – Magisk lykta, ”trollykta”.

Latin & latinska citat    "Litteris et artibus" – För vetenskap och konst.

Latin & latinska citat    "Laudator temporis acti" – Lovprisare av den svunna tiden.

Latin & latinska citat    "Labor improbus omnia vincit" – Träget arbete övervinner allt.

Latin & latinska citat    "Laudat venales qui vult extrudere merces" – Den som vill sälja berömmer sina varor.

Latin & latinska citat    "Legere et non intelligere neglegere est" – Att läsa och inte förstå är inte att läsa.

Latin & latinska citat    "Lupus in fabula" – Vargen i sagan (När man talar om trollen).

Latin & latinska citat    "Liberae sunt nostrae cogitationes" – Tankar är tullfria.

Latin & latinska citat    "Lapsus memoriae" – Ett minnesfel.

Latin & latinska citat    "Lux sit" – Varde ljus.

Latin & latinska citat    "Mare Nostrum" – Vårt hav.

Latin & latinska citat    "Mea culpa" – Min skuld, synd.

Latin & latinska citat    "Manu propria" – På egen hand.

Latin & latinska citat    "Mara clausum" – Ett stängt hav.

Latin & latinska citat    "Magnum opus" – Offantligt arbete.

Latin & latinska citat    "Memento" – Kom ihåg; en varning.

Latin & latinska citat    "Mundus vult decipi" – Världen vill bedragas.

Latin & latinska citat    "Melius frangi quam flecti" – Bättre brytas än böjas.

Latin & latinska citat    "Magni nominis umbra" – Skuggan av ett stort namn.

Latin & latinska citat    "Medio tutissimus ibis" – I mitten skall du gå säkrast.

Latin & latinska citat    "Mea virtute me involvo" – Jag inhöljer mig i min dygd.

Latin & latinska citat    "Male parta male dilabuntur" – Lätt fånget, lätt förgånget.

Latin & latinska citat    "Memento te mortalem esse" – Kom ihåg att du är dödlig.

Latin & latinska citat    "Mens sana in corpore sano" – En sund själ i en sund kropp.

Latin & latinska citat    "Medium tenuere beati" – Lyckliga de som håller medelvägen.

Latin & latinska citat    "Maior e longinquo reverentia" – Vördnaden blir större på avstånd.

Latin & latinska citat    "Mea culpa, mea maxima culpa" – Min skuld, min mycket stora skuld.

Latin & latinska citat    "Mutatis mutandis" – Sedan det ändrats som bör ändras; med vederbörliga ändringar.

Latin & latinska citat    "Manus manum lavat" – De ena handen tvättar den andra; den ene skojaren hjälper den andra.

Latin & latinska citat    "Me vestigia terrent, omnia te adversum spectantia, nulla retrorsum" – Spåren förskräcker mig; alla leder till dig, men inga leder tillbaka.

Latin & latinska citat    "Misce stultitiam consiliis brevem: dulce est desipere in loco" – Blanda kortvarig dårskap med klokhet: det är angenämt att vara tokig vid rätt tillfälle.

Latin & latinska citat    "Multi vocati sunt, pauci vero electi" – Många är kallade, få är utvalda.

Latin & latinska citat    "Mendacem memorem esse oportet" – Lögnaren bör ha gott minne.

Latin & latinska citat    "Maiorum nugae negotia vocantur" – De vuxnas lek kallas affärer.

Latin & latinska citat    "Manius manum lavat" – Den ena handen tvättar den andra.

Latin & latinska citat    "Magnas inter opes inops" – Fattig bland stora rikedomar.

Latin & latinska citat    "Mysterium simplicata" – Hemligheten med enkelheten.

Latin & latinska citat    "Miserere mei, Domini" – Herre, förbarma Dig över mig.

Latin & latinska citat    "Multum, non multa" – Grundligt, inte mångahanda.

Latin & latinska citat    "Miles gloriosus" – Den storskrävlande soldaten.

Latin & latinska citat    "Multum, non multa" – Mycket, icke mångahanda.

Latin & latinska citat    "Mors ultima ratio" – Döden är den sista utvägen.

Latin & latinska citat    "Margaritas ante porcas" – Pärlor för svinen.

Latin & latinska citat    "Memento mori" – Kom ihåg att du ska dö.

Latin & latinska citat    "Mors ianua vitae" – Döden är livets port.

Latin & latinska citat    "Multum in parvo" – Mycket i lite.

Latin & latinska citat    "Nota bene!" – Märk väl!

Latin & latinska citat    "Noli me tangere!" – Rör mig inte!

Latin & latinska citat    "Nudo sub aere" – Under bar himmel.

Latin & latinska citat    "Notarius publicus" – Offentlig notarie.

Latin & latinska citat    "Nudas veritas" – Den nakna sanningen.

Latin & latinska citat    "Nunc est bibendum" – Nu bör man dricka.

Latin & latinska citat    "Nemo nascitur artifex" – Ingen föds mästare.

Latin & latinska citat    "Natura non facit saltum" – Naturen gör inga språng.

Latin & latinska citat    "Nulla dies sine linea" – Ingen utan ett penselstreck.

Latin & latinska citat    "Natura abhorret a vacuo" – Naturen skyr tomrummet.

Latin & latinska citat    "Nam et ipsa scienta potestas est" – Kunskap är makt.

Latin & latinska citat    "Ne quid nimis" – Ingenting i övermått (Lagom är bäst).

Latin & latinska citat    "Numquan sapiens irascitur" – Den vise vredgas aldrig.

Latin & latinska citat    "Ne sutor supra crepidam" – Skomakare bliv vid din läst.

Latin & latinska citat    "Nihil est incertius vulgo" – Ingenting är opålitligare än hopen.

Latin & latinska citat    "Necessitati parendum est" – Man måste lyda nödvändigheten.

Latin & latinska citat    "Nulli praestatur immunatis" – Beviljar ingen befrielse åt någon.

Latin & latinska citat    "Naturalia non sunt turpia" – Det som är naturligt är inte skamligt.

Latin & latinska citat    "Nihil est ab omni parete beatum" – Intet är lyckligt i alla avseenden
"Non scholae sed vitae discimus" – Vi lär icke för skolan utan för livet.

Latin & latinska citat    "Nobilitas sola est atque unica virtus" – Dygden är det enda sanna adelskapet.

Latin & latinska citat    "Non est bonum esse hominem solum" – Det är icke gott att mannen är allena.

Latin & latinska citat    "Nihil humani a me alienum puto" – Intet mänskligt anser jag främmande för mig.

Latin & latinska citat    "Necesse est multus timeat quem multi timent" – Många måste den frukta som många fruktar.

Latin & latinska citat    "Nihil sciri potest, ne id ipsum quidem" – Man kan inte veta någonting, inte ens detta (att man inget vet).

Latin & latinska citat    "Navigare necesse est, vivere non est necesse" – Att segla är nödvändigt, att leva är icke av nöden.

Latin & latinska citat    "Nitimur in vetitum semper cupimuscue negata" – Vi eftersträva alltid det förbjudna och det som nekas oss.

Latin & latinska citat    "Nunc vino pellite curas Cras ingens iterabimus aequor" – Driv nu iväg bekymren med vin, imorgon skall vi åter segla på vida havet.

Latin & latinska citat    "Nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum" – Inget så absurt kan sägas att det inte har sagts av någon filosof.

Latin & latinska citat    "Nemo enim est tam senex qui se annum non putet posse vivere" – Förvisso är ingen så gammal att han inte tror det vara möjligt att leva [ännu] ett år.

Latin & latinska citat    "Naturam expellas furca, tamen usque recurret" – Du må driva bort naturen med hötjuga; den återkommer likväl alltid skyndsamt.

Latin & latinska citat    "Nec quicquam insipiente fortunato intolerabilius fieri potest" – Något odrägligare än en framgångsrik dumbom finns inte.

Latin & latinska citat    "Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet" – Ty det angår dig, när grannens vägg brinner.

Latin & latinska citat    "Nullum est iam dictum quod non dictum sit prius" – Inget har sagts som inte sagts förut.

Latin & latinska citat    "Nemo saltat sobrius, nisi forte insanit" – Ingen dansar nykter, såvida han inte är galen.

Latin & latinska citat    "Non omne quod licet honestum est" – Inte allt, som är tillåtet, är hederligt.

Latin & latinska citat    "Non mihi, non tibi, sed nobis" – Inte för dig, inte för mig, men för oss.

Latin & latinska citat    "Nomina sunt odiosa" – Namn är förhatliga (Jag nämner inga namn).

Latin & latinska citat    "Noli me vocare, ego te vocabo" – Kalla inte på mig, jag kallar på dig.

Latin & latinska citat    "Nemo me impune lacessit" – Ingen provocerar mig ostraffat.

Latin & latinska citat    "Nulla regula sine exceptione" – Ingen regel utan undantag.

Latin & latinska citat    "Noli turbare circulos meos! " – Rubba inte mina cirklar!

Latin & latinska citat    "Non omnia possumus omnes" – Alla kan vi inte allt.

Latin & latinska citat    "Nemesis divina" . Den Gudomliga vedergällningen.

Latin & latinska citat    "Non compos mentis" – Ej vid sina sinnes fulla bruk.

Latin & latinska citat    "Non omnis moriar" – Jag kommer inte att dö helt.

Latin & latinska citat    "Nec scire fas est omnia" – Man skall inte veta allt.

Latin & latinska citat    "Nullo metro compositum est" – Det rimmar inte.

Latin & latinska citat    "Ne bis in idem" – Inte två gånger samma sak.

Latin & latinska citat    "Nil novi sub sole" – Intet nytt under sole.

Latin & latinska citat    "Nil volentibus arduum" – In i döden trogen.

Latin & latinska citat    "Non olet" – Det luktar ej; pengar luktar inte.

Latin & latinska citat    "Nolens volens" – Med eller mot sin vilja.

Latin & latinska citat    "Nescit occasum" – Den vet ej av nedgång.

Latin & latinska citat    "Nil novi sub sole" – Intet nytt under solen.

Latin & latinska citat    "Novus ordo seclorum" – En ny tidsålder.

Latin & latinska citat    "Nomen et omen" – Namn och förebud.

Latin & latinska citat    "Nil admirare" – Att ingenting beundra.

Latin & latinska citat    "Nemo nisi mors" – Ingen utom döden.

Latin & latinska citat    "Nomen nescio" – Jag vet inte namnet.

Latin & latinska citat    "Nunc aut nuncuam" – Nu eller aldrig.

Latin & latinska citat    "Nolo contendere" – Jag vill inte tävla.

Latin & latinska citat    "Non sequitur" – Icke efterföljande.

Latin & latinska citat    "Nulli secundus" – Näst intill inget.

Latin & latinska citat    "Nosce te ipsum" – Känn dig själv.

Latin & latinska citat    "Non possumus" – Vi kunna icke.

Latin & latinska citat    "Non plus ultra" – Oöverträffad.

Latin & latinska citat    "Non liquet" – Det är oklart.

Latin & latinska citat    "Novus homo" – Ny man.

Latin & latinska citat    "Ora et labora" – Bed och arbeta.

Latin & latinska citat    "Opera omnia" – Samlade arbeten.

Latin & latinska citat    "Occasus belli" – I händelse av krig. kriget

Latin & latinska citat    "O sancta simplicitas" – O heliga enfald.

Latin & latinska citat    "Omne homo mendax" – Alla människor ljuger.

Latin & latinska citat    "Omnia iura humanitatis" – All tillbörlig vänlighet.

Latin & latinska citat    "Non omnia possumes omnes" – Ingen kan veta allt.

Latin & latinska citat    "Omnia mea mecum porto" – Allt mitt bär jag med mig.

Latin & latinska citat    "Oderint, dum metuant" – Må de hata mig, om blott de fruktar mig.

Latin & latinska citat    "Optime olere occisum hostem" – En dödad fiende luktar alltid gott.

Latin & latinska citat    "Observandum sed non imitandum" – Bör observeras men inte efterliknas.

Latin & latinska citat    "Odi profanum vulgus et arceo" – Jag avskyr och drar mig undan den gemena hopen.

Latin & latinska citat    "Omne tulit punctum, qui mscuit utile dulci" – Den fick alla rösterna som blandade det nyttiga med det nöjsamma.

Latin & latinska citat    "Odi summussos, proinde sperte dice quid sit quod times" – Jag hatar mumlare, säg därför öppet vad det är du fruktar.

Latin & latinska citat    "O quantam est in rebus inane!" – O, hur stor är inte världens fåfänga!

Latin & latinska citat    "Omnium rerum principia parva sunt" – Allt har en ringa början.

Latin & latinska citat    "Os magna sonatorum" – Munnen ska tala stora ord.

Latin & latinska citat    "Otium cum dignitate" – Vila med värdighet.

Latin & latinska citat    "Omen accipio" – Jag mottager förebudet.

Latin & latinska citat    "O tempora, o mores – O tider, o seder.

Latin & latinska citat    "Odium theologicum" – Teologiskt hat.

Latin & latinska citat    "Odi et amo" – Jag hatar och älskar.

Latin & latinska citat    "Ora pro nobis" – Bed för oss.

Latin & latinska citat    "Per se" – Av sig självt.

Latin & latinska citat    "Per diem" – Per dag.

Latin & latinska citat    "Per capita" – Per person.

Latin & latinska citat    "Post festum" – Efter festen.

Latin & latinska citat    "Pro primo" – För det första.

Latin & latinska citat    "Post mortem" – Efter döden.

Latin & latinska citat    "Pax tecum" – Fred vare med dig.

Latin & latinska citat    "Par nobis" – Jämngod med oss.

Latin & latinska citat    "Pro patria" – För fäderneslandet.

Latin & latinska citat    "Probatum est" – Det har prövats.

Latin & latinska citat    "Pax Vobiscum" – Fred vare med er.

Latin & latinska citat    "Pollice verso" – Med tummen ner.

Latin & latinska citat    "Primus motor" – Den drivande kraften.

Latin & latinska citat    "Pacta sund servanda" – Avtal skall hållas.

Latin & latinska citat    "Periculum in mora" – Det är farligt att vänta.

Latin & latinska citat    "Pro bono publico" – För allmänhetens bästa.

Latin & latinska citat    "Per fas et nefas" – Med eller utan samtycke.

Latin & latinska citat    "Panem et circenses!" – Bröd och skådespel.

Latin & latinska citat    "Punctum saliens" – Den springande punkten.

Latin & latinska citat    "Pactum turpe" – Skamlig överenskommelse.

Latin & latinska citat    "Pereat" – Må han gå under; ned med honom.

Latin & latinska citat    "Post nubila Phoebus" – Efter regn följer solsken.

Latin & latinska citat    "Primus inter pares" – Den förste bland jämnställda.

Latin & latinska citat    "Potius sero quam numquam" – Bättre sent än aldrig.

Latin & latinska citat    "Proximus sum egomet mihi" – Jag är mig själv närmast.

Latin & latinska citat    "Probitas laudatur et alget" – Ärligheten lovprisas och fryser.

Latin & latinska citat    "Plenus venter non studet libenter" – Fylld mage studerar ogärna.

Latin & latinska citat    "Per aspera ad astra" – Genom svårigheter till stjärnorna (framgång).

Latin & latinska citat    "Possunt qui posse videntur" – De är dugliga därför att de ser dugliga ut.

Latin & latinska citat    "Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus" – Bergen är i födslovånda, en löjlig råtta kommer att födas.

Latin & latinska citat    "Pereant qui ante nos nostra dixerunt" – Förbannelse över dem som har sagt vad vi säger före oss.

Latin & latinska citat    "Praetera censeo Chartaginem esse delendam" – För övrigt anser jag att Khartago bör förstöras.

Latin & latinska citat    "Procul hinc, procul este, severae!" – Bort från mig, långt bort, ni hårdhjärtat kyska kvinnor!

Latin & latinska citat    "Post hoc, ergo propter hoc" – Efter detta, alltså p g a detta.

Latin & latinska citat    " Perpetuum mobile" – Evighetsmaskin.

Latin & latinska citat    "Propria laus sorbet" – Egensmicker luktar illa.

Latin & latinska citat    "Persona non grata" – Icke önskvärd person.

Latin & latinska citat    "Perinde ac cadaver" – Liksom en död kropp.

Latin & latinska citat    "Pro sensa communi" – För sunda förnuftet.

Latin & latinska citat    "Poeta lauretaus" – Lagerbekransad skald.

Latin & latinska citat    "Pater, peccavi" – Fader, jag har syndat.

Latin & latinska citat    "Post festum" – Efter festen (för sent).

Latin & latinska citat    "Pater patriae" – Fädernelandets fader.

Latin & latinska citat    "Pia desideria" – Fromma önskningar.

Latin & latinska citat    "Per fas ac nefas" – Med rätt och orätt.

Latin & latinska citat    "Prima facie" – Vid första påseende.

Latin & latinska citat    "Pax tecum" – Fred vare med dig.

Latin & latinska citat    "Pro et contra" – För och emot.

Latin & latinska citat    "Pro forma" – För formens skull.

Latin & latinska citat    "Pater familias" – Familjefader.

Latin & latinska citat    "Prosit" – Må det gagna dig.

Latin & latinska citat    "Post festum" – Efter festen.

Latin & latinska citat    "Pro memoria" – För minnet.

Latin & latinska citat    "Pro Tempera" – Just nu.

Latin & latinska citat    "Quid vis" – Kort sagt.

Latin & latinska citat    "Quid novis" – Vad nytt?.

Latin & latinska citat    "Quo vadis?" – Vart går du?.

Latin & latinska citat    "Quo vadis, Domini?" – Vart går Du, Herre?.

Latin & latinska citat    "Qui pro Quo" – Någon istället för någon annan.

Latin & latinska citat    "Qui quairit inveni"t – Den som söker han finner.

Latin & latinska citat    "Quita non movere" – Inte sätta det lugna i rörelse.

Latin & latinska citat    "Quod erat demonstrantum" – Vilket skulle bevisas.

Latin & latinska citat    "Quantum mutatus ab illo " – Hur förändrad mot förr!

Latin & latinska citat    "Quantum satis" – Så mycket som behövs (Så mycket någon tål.

Latin & latinska citat    "Quis legem det amanidus?" – Vem kan stifta lagar för älskande?.

Latin & latinska citat    "Quinta essentia" – Det femte grundämnet, det väsentligaste av något.

Latin & latinska citat    "Qualis artifer pereo" – Vilken konstnär går icke i mig förlorad (Nero).

Latin & latinska citat    "Scrutantibus gehennas parabat" – Han skapade helvetet för de frågvisa.

Latin & latinska citat    "Qui me amat, amat et canem meum" – Den som älskar mig älskar min hund".

Latin & latinska citat    "Qui nimium probat, nihil probat" – Den som bevisar för mycket, bevisar ingenting.

Latin & latinska citat    "Quod licet Jovi, non licet bovi" – Det som är tillåtet för Jupiter är inte tillåtet för oxen.

Latin & latinska citat    "Qui desiderat pacem, praeparet bellum" – Den som önskar fred, må förbereda sig för krig. kriget

Latin & latinska citat    "Qui vicit non est victor nisi victus fatetu"r – Segrat har ingen förrän den besegrade erkänner segern.

Latin & latinska citat    "Quem fugiam habeo, quem sequar non habeo" – Jag vet vem jag vill undfly, men inte vem jag vill följa.

Latin & latinska citat    "Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?" – Hur länge, Catilina, skall du då pröva vårt tålamod?.

Latin & latinska citat    "Quod bonum, felix faustumque" (inledde sammanträdena i senaten) – Må det vara gott, lyckligt och gynnsamt.

Latin & latinska citat    "Quidquid id est timeo Danaos et ferentes" – Vad det än är fruktar jag grekerna, även när de kommer med gåvor.

Latin & latinska citat    "Quotiens bonus atque fidus iudex honestum praetulit utili" – Hur ofta har inte den gode och trogne domaren föredragit det hedervärda framför det fördelaktiga.

Latin & latinska citat    "Quandoque bonus dormitat Homerus" – Stundom slumrar även den gode Homeros (även en mästare kan fela).

Latin & latinska citat    "Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?" – Hur länge, Catilina, skall du då pröva vårt tålamod?.

Latin & latinska citat    "Qui iacet in terra non habet unde cadet – Den som ligger på marken kan inte störta ned därifrån.

Latin & latinska citat    "Quid Saulus inter prophetas" – Vad har Saulus bland profeterna att göra (hamna i fel sällskap).

Latin & latinska citat    "Quod licet lovi, non licet bovi" – Vad som är tillåtet för Jupiter är inte tillåtet för en oxe.

Latin & latinska citat    "Quot homines, tot sentientiae" – Så många människor, så många meningar.

Latin & latinska citat    "Quem di diligunt adolescens moritur" – Den gudarna älskar dör ung.

Latin & latinska citat    "Qui tacet consentire videtur" – Den som tiger förefaller att samtycka.

Latin & latinska citat    "Quod scripsi, scripsi" – Vad jag har skrivit, har jag skrivit.

Latin & latinska citat    "Quo fas et gloria ducunt" – Vartän ära och ödet må leda.

Latin & latinska citat    "Qui dormit, non peccat" – Den som sover, syndar icke.

Latin & latinska citat    "Quod erat demonstrandum" – Vilket skulle bevisas.

Latin & latinska citat    "Qualis rex, talis grex" – Sådan kung, sådant folk.

Latin & latinska citat    "Qui docet, discit" – Den som undervisar, lär.

Latin & latinska citat    "Qui vivra verra" – Den som lever får se.

Latin & latinska citat    "Requiescat In Pace" – Vila i frid.

Latin & latinska citat    "Rem tene, verba sequentor" – Behärska ämnet, så följer orden.

Latin & latinska citat    "Repetitio est mater studiorum" – Upprepning är studiernas moder.

Latin & latinska citat    " Romanus sum" eller "Civis Romanus" – Jag är Romersk medborgare.

Latin & latinska citat    "Radix omnium malorum est cupiditas" – Kärleken till pengar är roten till allt ont.

Latin & latinska citat    "Raram facit mixturam cum sapientia forma" – Skönhet och visdom är sällan förenade.

Latin & latinska citat    "Rem acu tetigisti!" – Du har berört saken med en nål! (Du har slagit huvudet på spiken).

Latin & latinska citat    "Requiem aeternam dona eis, Domini" – En evig vila giv dem, o Herre.

Latin & latinska citat    "Roma locuta est, causa finita est" – Rom har talat, saken är avgjord.

Latin & latinska citat    "Relata refero" – Jag berättade det berättade, det jag hört av andra.

Latin & latinska citat    "Rara avis" – Sällsynt fågel (En märklig människa).

Latin & latinska citat    "Res publica" – Den allmänna saken ( staten).

Latin & latinska citat    "Sic" – Alltså (Således).

Latin & latinska citat    "Sub libra" – På vågen.

Latin & latinska citat    "Sine die" – Utan en dag.

Latin & latinska citat    "Sine cura" – Utan bekymmer.

Latin & latinska citat    "Semper fidelis" – Alltid trogen.

Latin & latinska citat    "Semper paratus" – Alltid redo.

Latin & latinska citat    "Semper idem" – Alltid densamme.

Latin & latinska citat    "Suum cuique" – Åt var och en sitt.

Latin & latinska citat    "Sic faciunt omnes" – Alla gör det.

Latin & latinska citat    "Scriptura sacra" – Den heliga skrift.

Latin & latinska citat    "Sub poena" – Under bestraffning av.

Latin & latinska citat    "Salva conscentia" – Med gott samvete.

Latin & latinska citat    "Sub rosa" – Under rosorna (I hemlighet).

Latin & latinska citat    "Sat sapienti" – Tillräckligt för den förståndige.

Latin & latinska citat    "Similia similibus curantur" – Lika botas med lika.

Latin & latinska citat    "Sic gloria transit mundi" – Så förgår världslig ära.

Latin & latinska citat    "Sit venia verbo" – Må ordet förlåtas; med förlov sagt.

Latin & latinska citat    "Stat sua cuique dies" – Envar har sin fastställda dag.

Latin & latinska citat    "Sic transit gloria mund"i – Så förgår världens härlighet.

Latin & latinska citat    "Salvator mundi, salva nos " – Världens frälsare, rädda oss.

Latin & latinska citat    "Salus populi suprema lex" – Folkets väl är den högsta lagen.

Latin & latinska citat    "Simplex sigillum verum" – Enkelhet är ett tecken på sanning.

Latin & latinska citat    "Stultorum infinitus est numerus" – Dårarnas antal är oändligt.

Latin & latinska citat    "Si finis bonus est, totum bonum erit" – Slutet gott, allting gott.

Latin & latinska citat    "Servo venientibus ossa" – Benen åt dem som kommer för sent.

Latin & latinska citat    "Servus servorum Dei" – Guds tjänares tjänare (En av påvens titlar).

Latin & latinska citat    "S.P.Q.R. (Senatus Poplusque Romanus)" – Den Romerska Senaten.

Latin & latinska citat    "Sine Cerere et Libero friget Venus" – Utan bröd och vin fryser kärleken.

Latin & latinska citat    "Saecli incommoda, pessimi poetae" – Seklets olyckor, de uslaste poeter.

Latin & latinska citat    "Si tacuisses, philosophus manisses" – Om du hade tigit hade du förblivit filosof.

Latin & latinska citat    "Sub luna amo...bibo...canto ...vivo...morior" – Under månen älskar...dricker...sjunger ...lever...dör jag.

Latin & latinska citat    "Simia est simia, eti msi aurea gestat insigna" – Apan förblir apa, även om hon prydes med gyllene smycken.

Latin & latinska citat    "Scire tuum nihil est nisi te scire hoc sciat alter? " – Är din kunskap intet, om inte någon annan vet att du vet?.

Latin & latinska citat    "Sed mulier cupido quod dicit amanti, in vento et rapida scribere oportet aqua" – Men vad kvinnan säger till en kärlekskrank älskare / bör man skriva i vinden och forsande vatten.

Latin & latinska citat    "Si possis recte, si non, quocumque modo rem" – Skaffa en förmögenhet rättmätigt, om du kan; om inte på vilket sätt som helt.

Latin & latinska citat    "Sed fugit interea, fugit irreperabile tempus" – Men däremedan flyr tiden, tiden som ingen kan ersätta.

Latin & latinska citat    "Tempora mutantur, nos et mutamur in illis" – Tiderna förändras, och vi förändras med dem.

Latin & latinska citat    "Salve regina misericordiae" – Var hälsad, barmhärtighetens drottning.

Latin & latinska citat    "Si libet licet" – Om det lyster är det tillåtet (vill man så får man).

Latin & latinska citat    "Summa summarum" – Summornas summa (totalsumman).

Latin & latinska citat    "Si vis pacem, para bellum" – Om du vill fred, rusta dig för krig. kriget

Latin & latinska citat    "Stabat mater dolorosa" – Där stod den smärtfyllda modern.

Latin & latinska citat    "Summum ius, summa iniuria." – Högsta rätt, största orätt.

Latin & latinska citat    "Status quo ante bellum" – Tillståndet man var i före kriget. krig

Latin & latinska citat    "Sub specie aeternitatis" – Under evighetens synvinkel.

Latin & latinska citat    "Salvo honoris titulo" – Med hederstiteln oförkränkt.

Latin & latinska citat    "Silent leges inter arma" – Bland vapen tiger lagarna.

Latin & latinska citat    "Semper avarus eget " – Den girige lider alltid brist.

Latin & latinska citat    "Sic itur acl astra" – Så går man mot stjärnorna.

Latin & latinska citat    "Saepe stilum vertas!" – Vänd ofta på pennan!

Latin & latinska citat    "Sursum corda" – Upplyften edra hjärtan.

Latin & latinska citat    "Sub lege libertas" – Under lagen frihet.

Latin & latinska citat    "Sumus quod sumus" – Vi är vilka vi är.

Latin & latinska citat    "Spritus rector" – Den ledande själen.

Latin & latinska citat    "Soli Deo gloria" – Åt Gud allena äran.

Latin & latinska citat    "Status quo" – Nuvarande tillstånd.

Latin & latinska citat    "Sapere aude!" – Våga vara vis!

Latin & latinska citat    "Sat sapienti" – Nog sagt.

Latin & latinska citat    "Salve" – Var hälsad.

Latin & latinska citat    "Terra firma" – Fast mark.

Latin & latinska citat    "Tu es ille vir" – Du är den mannen.

Latin & latinska citat    "Te Deum laudamus" – O Gud, vi lova Dig.

Latin & latinska citat    "Tetigisti acu" – Du har slagit huvudet på spiken.

Latin & latinska citat    "Tabula rasa" – Oskrivet blad (eg: blank griffeltavla).

Latin & latinska citat    "Trahunt fata nolentem" – Ödet drar den motvillige med sig.

Latin & latinska citat    "Timeo hominem unius libri" – Jag fruktar den människa som bara läst en enda bok.

Latin & latinska citat    "Tempora mutantor et nos in illis" – Tiderna förändras och vi med dem.

Latin & latinska citat    "Trahit sua quemque voluptas" – Var och en följer sitt eget intresse.

Latin & latinska citat    "Tres faciunt collegium" – Tre utgör ett kollegium.

Latin & latinska citat    "Toto vitae stadio" – Under hela sitt lvnadslopp.

Latin & latinska citat    "Tertium non datur" – Ett tredje gives icke.

Latin & latinska citat    "Tarde, sed tute" – Sakta men säkert.

Latin & latinska citat    "Terra incognita" – Okänt land.

Latin & latinska citat    "Tempus fugit" – Tiden flyger.

Latin & latinska citat    "Ultima" – Den yttersta.

Latin & latinska citat    "Unum, sed leonum!" – En, men ett lejon!

Latin & latinska citat    "Ut pictura poesis" – Liksom bilden, så dikten.

Latin & latinska citat    "Ut supra in fidem" – Som ovan till bekräftelse.

Latin & latinska citat    "Ultima ratio regum" – Konungars sista argument.

Latin & latinska citat    "Ut sementem feceris, ita metes" – Som man sår får man skörda.

Latin & latinska citat    "Ut saepe summa ingenia in occulto latent" – Hur ofta lever inte snillena fördolt.

Latin & latinska citat    "Ut desint vires tamen est laudanda voluntas" – Fastän förmågan saknas bör dock viljan lovordas.

Latin & latinska citat    "Ulula cum lupis, cum quibus esse cupis!" – Tjut med vargarna, om du vill vara med dem!

Latin & latinska citat    "Ubi bene, ibi patria. Ubi patria, ibi bene" – Där det är bra, där är mitt fosterland.

Latin & latinska citat    "Utile dulci" – Det nyttiga förenat med det nöjsamma.

Latin & latinska citat    "Ultima Thule" – Det yttersta Thule; Nordkalotten.

Latin & latinska citat    "Urbi et orbi" – För staden Rom och världen.

Latin & latinska citat    "Usus est tyrannus" – Vanan är en tyrann.

Latin & latinska citat    "Urbs in horto" – En stad i en trädgård.

Latin & latinska citat    "Verbatim" – Ord för ord.

Latin & latinska citat    "Vade mecum" – Gå med mig.

Latin & latinska citat    "Vae victis!" – Ve de besegrade!

Latin & latinska citat    "Viribus unitis" – Förenade krafter.

Latin & latinska citat    "Vestigia terrent" – Spåren förskräcker.

Latin & latinska citat    "Vestigia terrent" – Spåren förskräcker.

Latin & latinska citat    "Veritas odium parit" – Sanningen föder hat.

Latin & latinska citat    "Vitiis nemo sine nascitur" – Ingen föds utan fel.

Latin & latinska citat    "Videant consules..." – Må konsulerna se till ......

Latin & latinska citat    "Vanitas vanitatum" – Fåfängligheters fåfänglighet!

Latin & latinska citat    "Vade retro me, satana" – Vik hädan från mig, satan.

Latin & latinska citat    "Ventis secundis, tene cursum" – Följ med strömmen.

Latin & latinska citat    "Verae amicitiae sempiternae sunt" – Sann vänskap är evig

Latin & latinska citat    "Vale, praeclarissimi doctor" – Lev väl, högt lysande doktor.

Latin & latinska citat    "Vixit, dum vixit, laetus" – Han levde glad, så länge han levde.

Latin & latinska citat    "Venit in mentem" – Det rann mig i sinnet("Jag kom att tänka på").

Latin & latinska citat    "Vixit,dum vixit,laetus" – Han levde glad, så länge som han levde.

Latin & latinska citat    "Verbi divini minister" – Det gudomliga ordets tjänsre, d v s präst.

Latin & latinska citat    "Verus amicus rara avis" – En sann (manlig) vän är en sällsynt fågel.

Latin & latinska citat    "Verus amica rara avis" – En sann (kvinnlig) vän är en sällsynt fågel.

Latin & latinska citat    "Vera lex historiae veritas" – Historieskrivningens sanna lag är sanningen.

Latin & latinska citat    "Vincere scis, victoria uti nescis" – Segra förstår du, men ej attt utnyttja segern.

Latin & latinska citat    "Vivas, crescas, floreas semperque gaudeas" – Må du leva, växa, blomstra och alltid vara glad.

Latin & latinska citat    "Vixi puellis nuper idoneus et militavi non sine gloria" – Jag har levat omyckt av flickorna och krigat inte helt utan ära.

Latin & latinska citat    "Virtus est fugere, et sapientia prima stultitia caruisse" – Dygd är att undvika fel, och den högsta visheten är att vara fri från dumhet.

Latin & latinska citat    "Verius cogitatur Deus quam dicitur et verius est quam cogitur" – Gud tänks sannare än han sägs och är sannare än han tänks.

Latin & latinska citat    "Varium et mutabile semper femina" – Ett föränderligt och ombytligt väsen har kvinna alltid varit.

Latin & latinska citat    "Vita non est vivere sed valere vita est" – Att leva är mer än att bara hålla sig vid liv.

Latin & latinska citat    "Verba volant, scripta manent" – Ord flyger sin kos, vad som är skrivet förbliver.

Latin & latinska citat    "Viam inveniam aut faciam" – Jag skall finna en väg eller skapa en.

Latin & latinska citat    "Veritas vos liberabit" – Sanningen skall göra dig fri.

Latin & latinska citat    "Veritas numquam perit" – Sanningen dör aldrig.

Latin & latinska citat    "Veni, vidi, vici " – Jag kom, jag såg, jag segrade.

Latin & latinska citat    "Vox populi, vox Dei" – Folkets röst, Guds röst.

Latin & latinska citat    "Vestis virum reddit" – Kläderna gör mannen.

Latin & latinska citat    "Variato delectat" – Ombyte förnöjer.

Latin & latinska citat    "Via dolorosa" – Smärtornas väg.

Latin & latinska citat    "Viva voce" – Med livets röst.

Latin & latinska citat    " Vox populi" – Folkets röst.

innehåll aforism.nu